[geoteach] מכ"ם עננים בגוגל ארץ

  • From: Hannah Sivan <sivanhannah@xxxxxxxxxxx>
  • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 21 Feb 2009 17:36:19 +0200

ùìåí ìëåìí

 

ùåèèúé áôåøåîéí ùì îæâ äàåéø åùì à÷ìéí åàèîåñôéøä ìäúáùí áîæâ äàåéø äçåøôé (ëàï 
ìà éøãä àôéìå èéôú âùí.

çåõ îääúìäáåú ùì äëåúáéí ùí - âéìéúé ééùåí îòðééï - ùîàôùø ì÷áì úîåðä ùì îë"í 
òððéí òì âáé äîôä ùì éùøàì áâåâì àøõ.

àí âåâì àøõ îúú÷ï áîçùá ùìëí

úåøéãå àìéå úåëðä ÷èðä îäàúø äæä

http://nz-fog.hopto.org/Files/-MeZeg2-.kmz

 

åàæ áëì ôòí ùàúí ðëðñéí ìâåâì àøõ - ú÷áìå úîåðä îòåãëðú ùì îë"í äòððéí ùì äùøåú 
äîèàåøåìåâé

 

áäöìçä

çðä

 

_________________________________________________________________
Show them the way! Add maps and directions to your party invites. 
http://www.microsoft.com/windows/windowslive/products/events.aspx

****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah.sivan@xxxxxxxxx
****************************

Other related posts: