[geoteach] הרצאות מומחים

  • From: דליה פניג <daliafe@xxxxxxxxxx>
  • To: מורים <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 03 Jan 2005 22:07:06 +0200

ùìåí ìëåìí,
âì äá÷ùåú ìîøöéí òìä òì ääéöò. ëì äôåðéí äøàùåðéí ðòðå ìôé äàæåø äâéàåâøôé ùì 
äîøöéí. îúðöìú òì ëê ùçì÷ îäôðéåú äéå ãøê ëìì äçáøéí áøùéîú äúôåöä åáèòåú âí 
àçú äúùåáåú äéúä ãøê ëìì äîåøéí åáëìì æä ôøèéå ùì àçã äîøöéí. ìäáà àá÷ù áëì 
ôðéä îñåâ æä ðà ìçæåø àìé ãøê äîééì äôøèé.
î÷ååä ùúìîéãéëí éäðå îääøöàåú (13 áúé ñôø æëå ìëê)
ááøëä
ãìéä ôðéâ
----------------------------------------------------------------
ãìéä ôðéâ
îô÷çú îøëæú ìäåøàú äâéàåâøôéä
îùøã äçéðåê äúøáåú åäñôåøè
áðééï ìá-øí, øç' ãáåøä äðáéàä 2 éøåùìéí
èì' 025603598  ô÷ñ: 02-5605396  ðééã: 0506282237
ãåà"ì: daliafe@xxxxxxxxxx 
www.education.gov.il/geographya
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: