[geoteach] אתר מזג אויר של ילדי מטולה

  • From: מיכל פלג <pelegron@xxxxxxxxxxxx>
  • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 4 Jan 2005 17:56:24 +0200

http://dialognet.org/metula/

ìîé ùìà îëéø àúø î÷ñéí îòåøø ÷ðàä ìèòîé òì äéåæîä åäòùééä ùáå 
éáåøëå ëì äîåøéí äòåñ÷éí áîìàëä 
îéëì

****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: