[geoteach] Re: àúø îæâ àåéøùìéìãé îèåìä

  • From: "nirit ram-on" <geniritr6@xxxxxxxxxxx>
  • To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 04 Jan 2005 22:40:48 +0200

 
ðëåï, àëï àúø éôäôä, îåù÷ò åî÷öåòé. 

ëì äëáåã ìîåøä òãä åìúìîéãéä. 

ééùø ëåç! 

ðéøéú

>From: "shemer" <shemer@xxxxxxxxxxxx> >Reply-To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx >To:
<geoteach@xxxxxxxxxxxxx> >Subject: [geoteach] Re: àúø îæâ àåéø ùìéìãé îèåìä
>Date: Tue, 4 Jan 2005 21:38:15 +0200 >>àëï àúø îåôìà åòùéø >éáåøëå äòåùéí
áîìàëä >ãð"ù >----- Original Message ----- >From: "îéëì ôìâ"
<pelegron@xxxxxxxxxxxx> >To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx> >Sent: Tuesday,
January04, 2005 5:56 PM >Subject: [geoteach] àúø îæâ àåéø ùì éìãé îèåìä
>>>>http://dialognet.org/metula/ >>>>ìîé ùìà îëéø àúø î÷ñéí îòåøø ÷ðàä ìèòîé
òì äéåæîä åäòùééä ùáå >>éáåøëå ëì äîåøéí äòåñ÷éí áîìàëä >>îéëì
>>>>**************************** >>øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä
http://geography.boker.org.il >>ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú
äúôåöä ðà ìôðåú àì >>çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
>>**************************** >>**************************** >øùú äîåøéí
ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il >ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí
åòìøùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì >çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
>**************************** 

----------------------------------------------------------------------------
Don't just search. Find. MSN Search[1] Check out the new MSN Search! 

--- Links ---
   1 http://g.msn.com/8HMAEN/2746??PS=47575
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: