[geoteach] סתיו בחלונות

  • From: Hannah Sivan <sivanhannah@xxxxxxxxxxx>
  • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 15 Oct 2008 14:47:18 +0300

ùìåí ìëåìí, îåòãéí ìùîçä
 
ëéãåò ìëí àçã äñéîðéí ùì äñúéå (àçøé ùäçìèðå ùéù òåðä ëæå) äåà îæâ äàåéø 
ääôëôê.  îòøëåú îæâ äàåøé äàåôéðéåú ìòåðä: àôé÷ éí ñåó åù÷òéí äîâéòéí îîòøá 
ùéç÷å ìäí áàèîåñôéøä ùîòìéðå áéîéí äàçøåðéí åðúðå ìäí ìäøâéù àú ðçú æøåòí -  ëï 
äéä ìðå âí çîñéï  åâí âùí áöôåï åáãøåí ø÷ òððåú åàåáê (äáï ùìé àîø ùîæâ äàåéø 
áàéìú "ñîéê")
 
àåøéú áåðä ùìçä úàåø ùì "èåøðãå" áòî÷ çôø áùáú
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3607683,00.html
 
îæëéøä ìëí àú äàúø ùì äùéøåú äîèàåøåìåâé
http://www.ims.gov.il/ims/all_tahazit/
ùéù áå âí úçæéú, âí îôåú ñéðàåôèéåú åúöìåîé ìååéï îúòãëðéí åâí ñéëåîéí
 
îôðä àú úùåîú äìá ùìëí ìùðé ôåøåîéí îöåééðéí òì îæâ äàåéø ùéù áäí òéãëåðéí 
ãéåðéí åòåã ëì îéðé ãáøéí - îåôòìéí òì éãé çáåøä ùì öòéøéí (ñáéø ùúîöàå  àçãéí 
îäúìîéãéí ùìëí áéï äôòéìéí)
ôåøåí îæâ äàåéø (éù áå éåúø òì úåôòåú îæâ àåéø åòéãëåðéí áæîï àîú)
http://www.tapuz.co.il/forums2008/forumPage.aspx?forumId=393
ôåøåí à÷ìéí åàèîåñôéøä (äãéåï îîå÷ã éåúø áîåãìéí ùì çéæåé åáúçæéåú)
http://www.tapuz.co.il/forums2008/forumPage.aspx?forumId=442
 
å......àå èå èå ôåøçåú äçìîåðéåú âí áäø äðâá
 
çâ ùîééç
çðä
 
 
_________________________________________________________________
Discover the new Windows Vista
http://search.msn.com/results.aspx?q=windows+vista&mkt=en-US&form=QBRE

****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah.sivan@xxxxxxxxx
****************************

Other related posts: