[geoteach] פנייתה של נטע ישראלי למורים

  • From: Hannah Sivan <sivanhannah@xxxxxxxxxxx>
  • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 8 Oct 2008 01:10:37 +0300

ùìåí ìëåìí
àçøé ù"áøç" ìé äîééì ùì ðèò éùøàìé - àðé îöøôú áäîùê àú ôðééúä ùì ðèò ìîåøéí
äëúåáú ùì ðèò äéà:
itam1@xxxxxxxxxxxxxxxx
âîø çúéîä èåáä
çðä
=-===============
ìçáøé ùìåí! àðé îåãä ìëåì àìå ùùåìçéí çåîøéí îòðééðéí åçãùéí ëðãáê ìäåøàä 
îùîòåúéú åàçøú.àðé îá÷ùú òæøä!áîä?à÷öø- îöá ðúåïà.îìîãú 26 çééìéí ÷åøñ ééçåãé 
îñâøú öäìéú çåõ áñéñéú-ì÷øàú ùçøåøí.á.äí áøîú ÷øéàä ñåó ëéúä å'.â. àéï ìäí ëåì 
éãò áâéàåâøôéä (ìà éëåì ìäéåú ùéù òåã ùîùåú, àéê äàèîåñôøä òåèôú àú äëãåø , 
äðôè ðåöø îöîçéí åòã ëäðä åëäðä)ã. éù ìëéðí ì3 é"ç áâøåú áîäéøåú 20/01/2009 
äáçéðä ä. îìîãú àåúí 10 ùòåú ùáåòéåú, îìîãú ììà ëéúú îçùá , îáéàä ìäí ñøèåðéí 
÷öøéí ëúîéëä ìãáøé-ëîä ã÷åú ìøòðåï äùéòåø, îöâåú åòåã.å. ñééîúé àú äîáåà äáñéñé 
áéåúø æ. äúçìúé à"é àùîç ì÷øà ëåì øòéåï ìäåøàä ÷öøä îîå÷ãú åîðéáä ôøé ìñåâ 
àåëìåñéä ëæàú úåãä ìîé ùéòðä âîø çúéîä èåáä ðèò éùøàìé
_________________________________________________________________
Discover the new Windows Vista
http://search.msn.com/results.aspx?q=windows+vista&mkt=en-US&form=QBRE

****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah.sivan@xxxxxxxxx
****************************

Other related posts: