[geoteach] הילדה והצונאמי

  • From: Aliza Berman <alizb@xxxxxxxxxxxxx>
  • To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 04 Jan 2005 23:24:39 +0200

àðé îúðöìú, ðéñéúé ìùìåç àú äëúáä äî÷åøéú îäòéúåï äìåðãåðé åæä îä ùéöà.
òìéæä
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: