[geoteach] פרסום באתר אוח

  • From: Dalia Fenig <daliafe@xxxxxxxxxx>
  • To: מורים <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 04 Jan 2005 22:07:11 +0200

ìîåøéí ùìåí,
áãó äáéú ùì àúø àåç, äàúø äîøëæé ùì îùøã äçéðåê éù ÷éùåøéú ìéãéòä òì äéåæîä ùì 
àðùé äà÷ãîéä ìäøöåú áôðé úìîéãéí òì äöåðîé, ëîå ëï, áàéâøú òì ùáåò àéëåú 
äñáéáä, äîúôøñîú áãó æä éù ôøñåí òì çéãåï àøõ îåìãú.
ááøëä
ãìéä ôðéâ


------------------------------------------------------------------------------
ãìéä ôðéâ
îôî"ø ìäåøàú âéàåâøôéä åîåìãú çáøä åàæøçåú
îùøã äçéðåê äúøáåú åäñôåøè áðééï ìá øí
øç' ãáåøä äðáéàä 2 é-í
èì : 025603598  ô÷ñ: 025603596 
ðééã: 056282236
 daliafe@xxxxxxxxxx
 www.education.gov.il/geographya

****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: