[geoteach] פרס נובל לכלכלה

  • From: Hannah Sivan <sivanhannah@xxxxxxxxxxx>
  • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 13 Oct 2008 20:42:12 +0300

ùìåí ìëåìí, çâ ùîç
 
ùéîå ìá ìðéîåãé åòãú ôøñ ðåáì ìëìëìä ùäçìéèä òì äòð÷ú ôøñ ðåáì ìëìëìä ìôøåô' 
ôåì ÷øåâîï,
http://news.walla.co.il/?w=/3/1360133
áôñ÷à äàçøåðä:
äôøñ îäååä äëøä áúéàåøéä äçãùä ùì ÷øåâîï äðåâòú ìâåøîéí ùîðéòéí úäìéëé òéåø 
òåìîééí. "äåà éöø àéðèâøöéä áéï ùãåú äîç÷ø ùì ñçø áéðìàåîé åâàåâøôéä ëìëìéú",
 
åáàúø ôøñ ðåáì:
http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2008/press.html
 
ëìèåá
çðä
 
 
 
_________________________________________________________________
Discover the new Windows Vista
http://search.msn.com/results.aspx?q=windows+vista&mkt=en-US&form=QBRE

****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah.sivan@xxxxxxxxx
****************************

Other related posts: