[geoteach] מצגת מיוחדת ויפה

  • From: Hannah Sivan <sivanhannah@xxxxxxxxxxx>
  • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 1 Oct 2008 21:38:12 +0300

ùìåí ìëåìí, òøá èåá
áéîéí äàçøåðéí äåñôúé ìàúø ëì ðîéðé ãáøéí ùäöèáøå áãåàø äàì÷èøåðé ùìé.
îá÷ùú ìäñá àú úùåîú  äìá ùìëí ùäùðä ëáø ôúçúé àú äãó ì÷øàú äáâøåú (îåòã ÷éõ) - 
òí äúøåîä ùì îùä çåèø áòðééï äöéîöåí ùì çåîø äìéîåã åòí ú÷öéø/úøùéí ùäëéðä 
öéåðä ìåé ìîàîø òì ääãøéí.
çåîøéí ðåñôéí éú÷áìå ááøëä åáùîçä - åàðé îáèéçä ìäùúãì ìòîåã á÷öá ùìëí.
 
øåöä ìäñá àú úùåîú äìá ùìëí ìîöâú àçú, éôä-éôéä - âí áøòéåï åâí ááéöåò - 
äî÷áéìä ÷øç åîìç. æå àçú îäîöâåú ùì ùø'ìä àìáø î÷éáåõ òéï âãé, å÷éáìúé àåúä 
áúåãä îìéàú.
úåëìå ìøàåú á:
http://geography.boker.org.il/info/subject/geomorphology/matzagot/snow_salt.pps
 
ùðä ðôìàä, ôåøéä åîòðééðú ùúäééä ìëåìðå
çðä
 
_________________________________________________________________
Connect to the next generation of MSN Messenger 
http://imagine-msn.com/messenger/launch80/default.aspx?locale=en-us&source=wlmailtagline

****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah.sivan@xxxxxxxxx
****************************

Other related posts: