[geoteach] ערים מעורבות

  • From: "Regev & Eilat" <regeveilat@xxxxxxxxxxxx>
  • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 13 Oct 2008 12:46:33 +0200

ùìåí ìëåìí,
áä÷ùø ìòøéí îòåøáåú áîé÷åã ìàøõ éùøàì:
1. "úåùáéí áòøéí îòåøáåú çåùùéí ùäàéøåòéí áòëå éâéòå âí àìéäí"
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1028227.html
2. "äîäåîåú áòëå: áøåëéí äáàéí ìáåñðéä ä÷èðä ùáãøê"
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1028225.html

çâ ñåëåú ùîç,
øâá
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah.sivan@xxxxxxxxx
****************************

Other related posts: