[geoteach] תשלום להשתלמות מתוקשבת, מייל משוש בלסנהיים

 • From: Hannah Sivan <sivanhannah@xxxxxxxxxxx>
 • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Sun, 12 Oct 2008 10:00:08 +0300

ùìåí ìëåìí, ùåù áìñðäééí áé÷ùä ìäòáéø ìéãéòú ëåìí îééì ùäéà ëúáä ìîè"ç.
çåîø ìîçùáä....
 
çðä
---------------------------
þþîàú: Blas þ[Blas@xxxxxxxxxxxx]þþþðùìç: þþéåí øàùåï 05 àå÷èåáø 2008 22:06þþàì: 
Gabi Aradþþðåùà: Re: äåãòä òì ôúéçú äùúìîåú àøöéú îúå÷ùáú ééçåãéúâáé ùìåíùîçä 
ìäöèøó âí äùðä ìäùúìîåú äîúå÷ùáú, ðäééðúé îîðä ìëì àåøê äùðéí , åîöôä ìäîùê. 
  äáòéä äéà ãøê ääøùîä !!  àðå ðãøùéí ìîìà òì âáé äèåôñ îñ' ú.æ, îñ' çùáåï 
áð÷ åúå÷ó .äðúåðéí äàîåøéí ìäéåú îåòáøéí áàçú îùúé ãøëéí ùàéðí áèéçåúéåú åìà 
îåîìöåú åîàôùøåú ìëì îé ùéâéò ìðúåðéí ãøê äàéðèøðè àå áî÷øä àì ãó äô÷ñ - ìáöò 
÷ðéåú òì ùîðå .ðùîç ìùìí áëì ãøê áèéçåúéú àçøú.îöéòä ùúáã÷å àôùøåú ùì èåôñ 
äëåìì îñ çùáåï áð÷ àåúå ðåëì ìäåøéã áîééì åáàîöòåúå ðùìí ááð÷ / ãåàø, îáçéðúëí 
ú÷áìå øùéîä îåñãøú òí äëñó éùø áçùáåï                      
                       áúåãä               
                                 ùåù 
áìñðäééíäòú÷ - äâá ãìéä ôðéâ äîôî"øéú
_________________________________________________________________
Invite your mail contacts to join your friends list with Windows Live Spaces. 
It's easy!
http://spaces.live.com/spacesapi.aspx?wx_action=create&wx_url=/friends.aspx&mkt=en-us

****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah.sivan@xxxxxxxxx
****************************

Other related posts: