[geoteach] המדריך לפתרון שאלון חבל שלא נלמד

  • From: משה חוטר <moshehot@xxxxxxxxxxxx>
  • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 1 Jan 2005 21:10:39 +0200

äåñôúé ìîãøéê ôø÷ äî÷ùø áéï îàôééðé à÷ìéí ìâåøîé à÷ìéí .
áôø÷ öøéê ììçåõ òì ñéîï äúîåðä ëãé ì÷áì úøùéí ùì âåøîé à÷ìéí .
http://www.nofey-golan.org.il/index.asp?id=546#633

ùáåò èåá åùðä èåáä 
îùä çåèø .
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: