[geoteach] Re: ëì ä÷åãí æåëä

  • From: "Nava Beilitzki-Tzinori" <n_tzinori@xxxxxxxxxxx>
  • To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 03 Jan 2005 19:45:40 +0200

 
ìãìéä 

éåæîä ðäãøú, àùîç òí éáåàå: 

éåí à ùòåú 13:00-14:25 

éåí ã ùòåú 9:00-11:00 

éåí å  8:15-9:00 

ìëúä é"á îâîä. 

àôùøåéåú ðåñôåú ìëúä é': éåí ä' 9:00-9:50 , 10:10-10:55 

éåí ã 8:15-9:05, 

éåí à 12:55-13:35 

áúéëåï áï-öáé ÷øéú àåðå 

èì ùìé: 052-3303635, 03- 5326848 

èì áéä"ñ: 03-6350425 

áúåãä 

ááøëä 

ðàåä öéðåøé

>From: ãìéä ôðéâ <daliafe@xxxxxxxxxx> >Reply-To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx >To:
îåøéí <geoteach@xxxxxxxxxxxxx> >Subject: [geoteach] ëì ä÷åãí æåëä >Date:
Sun,02 Jan 2005 10:07:11 +0200 >>ùìåí ìëåìí, >îñôø àðùé à÷ãîéä îúçåí
äâéàåâøôéä äôéæéú, çáøé ñâì ùì äîçì÷åú ìâéàåâøôéä áàåðéáøñéèàåú áàøõ, ôðå
àìéáéåæîä ìáåà áùáåòééí ä÷øåáéí ìáúé ñôø ìäøöåú áôðé úìîéãéí äìåîãéí
âéàåâøôéä òì úåôòú äöåðîé åáòé÷ø ìòðåú òì ùàìåú úìîéãéí. îãåáø òì çèéáåú
áéðééí åçèéáåú òìéåðåú. >ëîåáï ùàéï äúçééáåú ìäòðåú ìëì äôåðéí. äîòåðééðéí
éôðå àìé ì÷áìú ôøèéí åúéàåí. >äéåí áîòøéá, ñéôåøä ùì éìãä áøéèéú ùìîãä òì
äöåðîé áùéòåøé âéàåâøôéä åäöéìä áæëåú éãò æä àú áðé îùôçúä åàðùéí øáéí
àçøéí.ðéñéúé ìäòáéø ìëí àú äëúáä àê äîñø òáø áùôú äâ'éáøéù. äéà ðîöàú áòéúåï
äîåãôñ åáàúø îòøéá áàéðèøðè. >ááøëä >ãìéä ôðéâ
>---------------------------------------------------------------- >ãìéä ôðéâ
>îô÷çú îøëæú ìäåøàú äâéàåâøôéä >îùøã äçéðåê äúøáåú åäñôåøè >áðééï ìá-øí, øç'
ãáåøä äðáéàä 2 éøåùìéí >èì' 025603598  ô÷ñ: 02-5605396  ðééã: 0506282237
>ãåà"ì: daliafe@xxxxxxxxxx >www.education.gov.il/geographya
>**************************** >øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä
http://geography.boker.org.il >ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú
äúôåöä ðà ìôðåú àì >çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
>**************************** 

----------------------------------------------------------------------------
FREE pop-up blocking with the new MSN Toolbar MSN Toolbar[1] Get it now! 

--- Links ---
   1 http://g.msn.com/8HMBEN/2752??PS=47575
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: