[geoteach] :ú÷ååä ìäùúúóáäøöàä òì äöåðîé

  • From: Galit Bezalel <gbezalel@xxxxxxxxx>
  • To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 2 Jan 2005 11:47:05 -0800 (PST)

ùìåí ãìéä,
ùîé âìéú åàðé îåøä ìâéàåâøôéä ááéú ñôø àð÷åøé áçéôä.
àùîç îàåã àí îøöä îäàåðéáøñéèä éøöä ìúìîéãé òì
äöåðîé.ðøàä ëé äí éôé÷å îëê äðàä åòðééï.
úåãä îøàù
âìéú áöìàì
áéú ñôø àð÷åøé -çéôä
èì:
054-7631191
áéú äñôø: 04-8644464
åùåá úåãä
âìéú.
--- ãìéä ôðéâ <daliafe@xxxxxxxxxx> wrote:

> ùìåí ìëåìí,
> îñôø àðùé à÷ãîéä îúçåí äâéàåâøôéä äôéæéú, çáøé ñâì
> ùì äîçì÷åú ìâéàåâøôéä áàåðéáøñéèàåú áàøõ, ôðå àìé
> áéåæîä ìáåà áùáåòééí ä÷øåáéí ìáúé ñôø ìäøöåú áôðé
> úìîéãéí äìåîãéí âéàåâøôéä òì úåôòú äöåðîé åáòé÷ø
> ìòðåú òì ùàìåú úìîéãéí. îãåáø òì çèéáåú áéðééí
> åçèéáåú òìéåðåú. 
> ëîåáï ùàéï äúçééáåú ìäòðåú ìëì äôåðéí. äîòåðééðéí
> éôðå àìé ì÷áìú ôøèéí åúéàåí.
> äéåí áîòøéá, ñéôåøä ùì éìãä áøéèéú ùìîãä òì äöåðîé
> áùéòåøé âéàåâøôéä åäöéìä áæëåú éãò æä àú áðé îùôçúä
> åàðùéí øáéí àçøéí. ðéñéúé ìäòáéø ìëí àú äëúáä àê
> äîñø òáø áùôú äâ'éáøéù. äéà ðîöàú áòéúåï äîåãôñ
> åáàúø îòøéá áàéðèøðè.
> ááøëä
> ãìéä ôðéâ
>
----------------------------------------------------------------
> ãìéä ôðéâ
> îô÷çú îøëæú ìäåøàú äâéàåâøôéä
> îùøã äçéðåê äúøáåú åäñôåøè
> áðééï ìá-øí, øç' ãáåøä äðáéàä 2 éøåùìéí
> èì' 025603598  ô÷ñ: 02-5605396  ðééã: 0506282237
> ãåà"ì: daliafe@xxxxxxxxxx 
> www.education.gov.il/geographya
> ****************************
> øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
> ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà
> ìôðåú àì
> çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
> ****************************
> 


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: