[geoteach] השתלמות באשקלון

 • From: "Baram" <baram@xxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: פורום המורים לגיאוגרפיה <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Sat, 1 Jan 2005 16:05:52 +0200

   ìëì äîùúìîéí áîçåæ ãøåí ùìåí,
   áéåí ùìéùé ä÷øåá (4.1.05) ðôâù ùåá áôéñâ"ä áàù÷ìåï.
   äîôâù éúçéì áäøöàúä ùì îéøá îâì - îðäìú äîçì÷ä ìàéëåú äñáéáä áçáøú 
"î÷åøåú", áðåùà - ðéäåì îùàáé äîéí áéùøàì.
   ìàçø îëï ðúòãëï áúåëðéåú çãùåú, áäùúìîåéåú ðåñôåú, áçåîøé ìîéãä îòðééðéí 
åáôøåéé÷èéí âéàåâøôééí àøöééí ùðéúï ì÷çú áäí çì÷ òåã äùðä. ðåëì ìùîåò àçã 
îäùðé,îä ðòùä ááúé äñôø ùìðå - áîçåæ ãøåí, åàí ðñôé÷ - âí ðñëí àú äñéåø ùäéä 
ìðå áçðåëä...


   àðà, äâéòå áæîï - ðúçéì áùòä 16:00 áãéå÷!!!


   


--------------------------------------------------------------------------
    


****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: