[geoteach] עוד על פרס נובל לכלכלה 2008, וגם על גיאוגרפיה

  • From: Hannah Sivan <sivanhannah@xxxxxxxxxxx>
  • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 15 Oct 2008 14:32:06 +0300

ùìåí ìëåìí, îåòãéí ìùîçä
 
áò÷áåú äîééì ùùìçúé àúîåì áðåùà æä -   ÷éáìúé äáå÷ø îàîø îöéåðä ìåé - ùéù áå 
úéøâåí  ùì çì÷ îääçìèä ùì åòãú ôøñ ðåáì ìëìëìä åúåñôåú ùì îåùâéí âéàåâøôééí 
øìååðèééí.
æå áäçìè äæãîðåú ìãáø òì äøìååðèéåú ùì  äî÷öåò åòì òåã ëîä åëîä ãáøéí. öéåðä 
îæîéðä àú äîåøéí ìòùåú ùéîåù áçåîø ùìä áùéòåøéí åòì âáé ìåçåú äîåãòåú ááúé äñôø.
úåëìå ìøàåú àú äîàîø ùì öéåðä ëàï:
http://geography.boker.org.il/info/teaching/lessons/lessons.htm
ðùîç ìùîåò îä òùéúí òí æä
 
ééùø ëç ìöéåðä
çðä
_________________________________________________________________
Explore the seven wonders of the world
http://search.msn.com/results.aspx?q=7+wonders+world&mkt=en-US&form=QBRE

****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah.sivan@xxxxxxxxx
****************************

Other related posts: