[geoteach] חידושים וחדשות

 • From: "Hannah Sivan" <hannah@xxxxxxxxxxxx>
 • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Thu, 30 Sep 2004 11:57:09 +0200

ùìåí ìëåìí
äåñôúé ìàúø îòè ãáøéí ùäéå òì äùåìçï ùìé (áòöí áîçùá..)
- ãôéí çãùéí áúçåí ùì "äåøàú äâéàåâøôéä" - àçã òì îøöéí åäøöàåú - äëåìì îéãò 
ùäâéò àìé îîùä àìòã - îæøçï äîåëï ìäøöåú ìúìîéãéí, åàçã òì ñøèéí òì îéãò ùäöèáø 
àöìé ìâáé äñøè "äéåí ùàçøé îçø". àðé àùîç ì÷áì çåîøéí ðåñôéí äîúàéîéí ìðåùàéí 
àìä.
- òéãëðúé àú ãó ääùúìîåéåú, ëåìì îéãò îòåãëï ìâáé ùúé äùúìîåéåú áîçåæ öôåï 
ùùìçä äéìä âåìï. àðé àùîç ì÷áì çåîøéí ðåñôéí.
- äåñôúé àú ä÷éùåøéí ùùìçúéí áòðééï äø äâòù ñðè-äìï åääåøé÷ðéí ùì ãøî"æ àøä"á 
áîãåøéí äîúàéîéí (âéàåìåâéä åà÷ìéí).

äîùê éâéò....

çâ ùîç ìëåìí
çðä


**********************************************************************
This email and any files transmitted with it are confidential and
intended solely for the use of the individual or entity to whom they
are addressed. If you have received this email in error please notify
the system manager arkadi@xxxxxxxxxxxx or david@xxxxxxxxxxxx
       Midreshet Sde-Boker  www.boker.org.il
**********************************************************************


****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: