[geoteach] ùðä èåáä

  • From: "Nava Beilitzki-Tzinori" <n_tzinori@xxxxxxxxxxx>
  • To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 18 Sep 2004 11:39:09 +0300

 
ìðâä  é÷éøúé 

àðé îàçìú ìê îëì äìá ùðä èåáä åôåøéä, äöìçä áëì îùéîåúééê äøáåú 

ëîå ëï àåãä ìê àí úåëìé ìäîìéõ ìé (ìðå) òì àúøé/îñìåìé ñéåø âéàåâøôé áàéæåø
äãøåí (ùàçã îäí éäéä îôòìé éí äîìç áâãù òéøåðé-ëìëìé à÷åìåâé) 

ìäúøàåú 

ðàåä öéðåøé

>From: ðâä ëäï <nogacohen@xxxxxxx> >Reply-To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx >To:
geoteach@xxxxxxxxxxxxx >Subject: [geoteach]  Re: [geoteach] Re: [geoteach]
Re: [geoteach] ùðä èåáä ìîåøé âéàåâøôéä >Date: Mon, 13 Sep 2004 23:39:54
+0200 >>ùå÷é - áøëåú åàéçåìéí ìùðä èåáä éåúø - >àú äçåîø äðãøù ìáçéú äáâøåú
ðéúï ìîöåà áàúø äîôîø ìâéàåâøôéä - ÷éùåøéú ìàúø >úîöà áãó äáéú ùì øùú äîåøéí
ùì "áå÷ø" àå ãøê "àúø îùøã äçéðåê". >á÷øáúê äâéàåâøôéú éùðä îãøéëú àæåø öôåï
-ãâðéú ùãä ùúåëì ìòðåú òì ùàø >äðåùàéí  äî÷åîééí. áäöìçä. ðâä. >-----
Original Message ----- >From: "shuki" <laurabh@xxxxxxxxxxxx> >To:
<geoteach@xxxxxxxxxxxxx> >Sent: Tuesday, September 14, 2004 12:09 AM
>Subject: [geoteach] Re: [geoteach] Re: [geoteach] ùðä èåáä ìîåøé âéàåâøôéä
>>>ùìåí ðåâä åùðä èåáä >àðé îòåðéï ìãòú îäå äçåîø äðãøù ëéåí ìáâøåú
áâéàåâøôéä >åàåìé ìäùúìá áäåøàä áäé÷ó çì÷é, >àâá, àðé âø áîùâá >åàùîç
ìàôùøåéåú áñáéáä ä÷øåáä. >åùåá ùðä èåáä >ùå÷é >----- Original Message -----
>From: "ðâä ëäï" <nogacohen@xxxxxxx> >To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx> >Sent:
Monday, September 06, 2004 11:30 PM >Subject: [geoteach] Re: [geoteach] ùðä
èåáä ìîåøé âéàåâøôéä >>>>ùìåí ùå÷é >>  åùðä îöåééðú âí ìê , >>îô÷çú øàùéú òì
ìéîåãé äâéàåâøôéä éåùáú áéøåùìéí åæå ãìéä ôðéâ. äîçåæ öôåï >éù >>ìðå øôøðèéú
ìäåøàú äâéàåâøôéä åîãøéëéí îçåæééí. ñôø ìé îä äèøä åàåëì >ìäîìéõ >>ìê áöåøä
éåúø îîå÷ãú ìîé ìôðåú. >>ðâä ëäï- îãøéëä àøöéú ìòé"ñ. >>>>----- Original
Message ----- >>From: "shuki" <laurabh@xxxxxxxxxxxx> >>To:
<geoteach@xxxxxxxxxxxxx> >>Cc: <hannah@xxxxxxxxxxxx> >>Sent: Saturday,
August28, 2004 11:47 AM >>Subject: [geoteach] ùðä èåáä ìîåøé âéàåâøôéä
>>>>>>ùìåí ìçáøéí åùðä èåáä >>áøöåðé ìãòú îéäå >>äîô÷ç òì îâîú ìéîåãé
äâéàåâøôéä áîçåæ äöôåï >>àùîç ìôøèéí ðåñôéí >>úåãä >>ùå÷é áøðãååéï, ùåøùéí.
>>   laurabh@xxxxxxxxxxxx >>>>>>**************************** >>øùú äîåøéí
ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il >>ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí
åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì >>çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
>>**************************** >>>>>>**************************** >>øùú
äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il >>ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú
äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì >>çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
>>**************************** >>>**************************** >øùú äîåøéí
ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il >ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí
åòìøùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì >çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
>**************************** >>**************************** >øùú äîåøéí
ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il >ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí
åòìøùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì >çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
>**************************** 

----------------------------------------------------------------------------
Protect your PC - Click here[1] for McAfee.com VirusScan Online 

--- Links ---
   1 http://g.msn.com/8HMBEN/2755??PS=47575
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: