[geoteach] Re: [geoteach] ëì ä÷åãí æåëä

  • From: "Ofer Priell" <oferpriell@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 2 Jan 2005 18:19:07 +0200

&#1488;&#1504;&#1497; &#1488;&#1513;&#1502;&#1495; 
&#1500;&#1502;&#1512;&#1510;&#1492; &#1488;&#1493;&#1512;&#1495;! 
&#1506;&#1493;&#1508;&#1512; &#1508;&#1512;&#1497;&#1488;&#1500;, 
&#1511;&#1493;&#1490;&#1500; &#1495;&#1493;&#1500;&#1493;&#1503;

On Sun, 02 Jan 2005 10:07:11 +0200, ãìéä ôðéâ wrote
> ùìåí ìëåìí,
> îñôø àðùé à÷ãîéä îúçåí äâéàåâøôéä äôéæéú, çáøé ñâì ùì äîçì÷åú 
> ìâéàåâøôéä áàåðéáøñéèàåú áàøõ, ôðå àìé áéåæîä ìáåà áùáåòééí ä÷øåáéí 
> ìáúé ñôø ìäøöåú áôðé úìîéãéí äìåîãéí âéàåâøôéä òì úåôòú äöåðîé 
> åáòé÷ø ìòðåú òì ùàìåú úìîéãéí. îãåáø òì çèéáåú áéðééí åçèéáåú 
> òìéåðåú. ëîåáï ùàéï äúçééáåú ìäòðåú ìëì äôåðéí. äîòåðééðéí éôðå àìé 
> ì÷áìú ôøèéí åúéàåí. äéåí áîòøéá, ñéôåøä ùì éìãä áøéèéú ùìîãä òì 
> äöåðîé áùéòåøé âéàåâøôéä åäöéìä áæëåú éãò æä àú áðé îùôçúä åàðùéí 
> øáéí àçøéí. ðéñéúé ìäòáéø ìëí àú äëúáä àê äîñø òáø áùôú äâ'éáøéù. 
> äéà ðîöàú áòéúåï äîåãôñ åáàúø îòøéá áàéðèøðè. ááøëä ãìéä ôðéâ
> ----------------------------------------------------------------
> ãìéä ôðéâ
> îô÷çú îøëæú ìäåøàú äâéàåâøôéä
> îùøã äçéðåê äúøáåú åäñôåøè
> áðééï ìá-øí, øç' ãáåøä äðáéàä 2 éøåùìéí
> èì' 025603598  ô÷ñ: 02-5605396  ðééã: 0506282237
> ãåà"ì: daliafe@xxxxxxxxxx 
> www.education.gov.il/geographya
> ****************************
> øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
> ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
> çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
> ****************************


------
WebMail: http://plutomail.huji.ac.il

****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: