[geoteach] RE: [geoteach] דרוש /ה דחוף מורה

  • From: גרינברג <dzior@xxxxxxxxxxxx>
  • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 10 Jan 2006 23:50:22 +0200

ãìéä,
øö"á äîöâú.
áçì÷ ùçñøåú ëåúøåú ìùàìåú ùîúé ø÷ èáìåú. ðøàä ìé ùæä îñôé÷ áëì àåôï
àùãøâ àú äîöâú ëùàçæåø.
ëì èåá
öéôé

-----Original Message-----
From: geoteach-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:geoteach-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of Dalia Fenig
Sent: Tuesday, January 03, 2006 9:49 PM
To: îåøéí
Subject: [geoteach] ãøåù /ä ãçåó îåøä

ùìåí,
ìçèéáú áéðééí ãä ùìéè áøçåáåú, ãøåù îåøä ìîùøä ùì 20 ùòåú (çì÷ îæä ìçöàé
ëúåú).
ðà ìôðåú ìîðäìú ìéæè 089471816 ùìåçä 312
áäöìçä
ãìéä
------------------------------------------------------------------------
------
ãìéä ôðéâ
îôî"ø ìäåøàú âéàåâøôéä åîåìãú çáøä åàæøçåú
îùøã äçéðåê äúøáåú åäñôåøè áðééï ìá øí
øç' ãáåøä äðáéàä 2 é-í
èì : 025603598  ô÷ñ: 025603596 
ðééã: 0506282237
 daliafe@xxxxxxxxxx
 www.education.gov.il/geographya
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************
-- No attachments (even text) are allowed --
-- Type: application/vnd.ms-powerpoint
-- File: =?windows-1255?B?4+zp5CDw6frl5yD65fbg5fog4eL45fogMjAwNS5wcHQ=?=


****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: