Re: hi

  • From: Nicholas Robertson-Muir <nicmuir@xxxxxxxxx>
  • To: cpt-fgc@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 22 Feb 2014 11:11:34 +0200

Reckon 12/12:30 as always?

@Manase
Bring the PS2 pain!
(and by that, I mean your stick)On Sat, Feb 22, 2014 at 11:10 AM, Grei Botes <sigma.g19@xxxxxxxxx> wrote:

> What time is the session?
>
>
>
> On Sat, Feb 22, 2014 at 7:56 AM, Nicholas Robertson-Muir <
> nicmuir@xxxxxxxxx> wrote:
>
>> mkay, whatever.
>> On 22 Feb 2014 00:50, "Jack Steel" <orichih@xxxxxxxxx> wrote:
>>
>>> Honestly my finance is low that's y last week i did not make it i hv
>>> litrit wts app and will soon join u nxt week paid week prbly looking
>>> frwd b patients im ggpo boss just smasmashd sa briyani without
>>> macros.arcade style.
>>>
>>> On 2/21/14, Nicholas Robertson-Muir <nicmuir@xxxxxxxxx> wrote:
>>> > Git yo ass to session tomorrow (today) so that I can own you in kof.
>>> > On 21 Feb 2014 23:57, "Jack Steel" <orichih@xxxxxxxxx> wrote:
>>> >
>>> >> Hi i will make a come back in ki will soon get copy Jago. i hope
>>> >> gamewiners can help me study gameplay
>>> >>
>>> >> On 2/21/14, Manase Zote <bmlzote@xxxxxxxxx> wrote:
>>> >> > Yo, dat Charlie is the truth...
>>> >> >
>>> >> > On Fri, Feb 21, 2014 at 9:09 PM, Grei Botes <sigma.g19@xxxxxxxxx>
>>> >> > wrote:
>>> >> >>
>>> >>
>>> http://www.youtube.com/watch?v=_9t1E6dADvQ&list=LLmSXm8C4D_jq0nKMCzTTyLg&feature=c4-overview
>>> >> >>
>>> >> >>
>>> >> >> On Fri, Feb 21, 2014 at 9:04 PM, Wynand-Ben <
>>> paashaasggx@xxxxxxxxxxx>
>>> >> >> wrote:
>>> >> >>>
>>> >> >>> Busy playing Lightning returns atm
>>> >> >>>
>>> >> >>> Game is decent imo
>>> >> >>>
>>> >> >>> Would have preferred a more traditional Final Fantasy but this is
>>> far
>>> >> >>> from
>>> >> >>> a bad game.  Quite enjoying it.
>>> >> >>>
>>> >> >>> > Date: Fri, 21 Feb 2014 20:57:04 +0200
>>> >> >>> > Subject: Re: hi
>>> >> >>> > From: bmlzote@xxxxxxxxx
>>> >> >>> > To: cpt-fgc@xxxxxxxxxxxxx
>>> >> >>> >
>>> >> >>> > �Reviewers are harsh on Lighting Returns: Final Fantasy XIII it
>>> >> seems.
>>> >> >>>
>>> >> >>> >
>>> >> >>> >
>>> >> >>> >
>>> >>
>>> http://www.ign.com/articles/2014/02/11/lightning-returns-final-fantasy-xiii-review
>>> >> >>> >
>>> >> >>> > http://www.gamespot.com/lightning-returns-final-fantasy-xiii/
>>> >> >>> >
>>> >> >>> > They should have stopped after the first one...
>>> >> >>> >
>>> >> >>> > R.I.P. Final Fantasy XIII
>>> >> >>> >
>>> >> >>> > On Fri, Feb 21, 2014 at 8:49 PM, Manase Zote <bmlzote@xxxxxxxxx
>>> >
>>> >> >>> > wrote:
>>> >> >>> > > I'm also loving the GG Xrd action guys...
>>> >> >>> > >
>>> >> >>> > > On Fri, Feb 21, 2014 at 7:55 PM, Wynand-Ben
>>> >> >>> > > <paashaasggx@xxxxxxxxxxx>
>>> >> >>> > > wrote:
>>> >> >>> > >> The whole looks amazing
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >> I need this now...
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >> Just add some more characters :P
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >> ________________________________
>>> >> >>> > >> Date: Fri, 21 Feb 2014 19:43:16 +0200
>>> >> >>> > >> Subject: Re: hi
>>> >> >>> > >> From: gieroadsteve@xxxxxxxxx
>>> >> >>> > >> To: cpt-fgc@xxxxxxxxxxxxx
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >> I'm sure they will un dumb/slow some stuff in the first
>>> >> >>> > >> revision.
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >> Damn this looks pretty though.
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >> On 21 February 2014 18:29, lindsey kiviets
>>> >> >>> > >> <lindseyak@xxxxxxxxxxx
>>> >> >
>>> >> >>> > >> wrote:
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >> so slow....
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >> the RC is so long, you can go make coffee and come back and
>>> >> >>> > >> still
>>> >> >>> > >> have
>>> >> >>> > >> enough time to position yourself for a combo, ridiculous.
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >> ________________________________
>>> >> >>> > >> Date: Fri, 21 Feb 2014 17:46:18 +0200
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >> Subject: Re: hi
>>> >> >>> > >> From: ilitirit@xxxxxxxxx
>>> >> >>> > >> To: cpt-fgc@xxxxxxxxxxxxx
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >> http://www.youtube.com/watch?v=HuFWeppx1AE
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >> On Fri, Feb 21, 2014 at 5:34 PM, lindsey kiviets
>>> >> >>> > >> <lindseyak@xxxxxxxxxxx>
>>> >> >>> > >> wrote:
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >> http://www.youtube.com/watch?v=8zvjii0AdR4
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >> 19:17 epic final round
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >> ________________________________
>>> >> >>> > >> Date: Fri, 21 Feb 2014 17:15:34 +0200
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >> Subject: Re: hi
>>> >> >>> > >> From: ilitirit@xxxxxxxxx
>>> >> >>> > >> To: cpt-fgc@xxxxxxxxxxxxx
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >> Accidental nerf. They're going to revert that change.
>>> Basically
>>> >> >>> > >> they
>>> >> >>> > >> tried
>>> >> >>> > >> to fix something else which in turn nerfed the enrage strat
>>> and
>>> >> >>> > >> affected
>>> >> >>> > >> some things in Turn 5 as well.
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >> On Fri, Feb 21, 2014 at 5:13 PM, euraima tobias <
>>> >> euraima@xxxxxxxxx>
>>> >> >>> > >> wrote:
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >> Coil gear is also i90 -.- bis (best in slot) gear is a
>>> >> >>> > >> combination
>>> >> >>> > >> of
>>> >> >>> > >> myth
>>> >> >>> > >> gear and drops.
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >> @stu apparently turn 2 enrage mode is patched even after they
>>> >> >>> > >> said
>>> >> >>> > >> it
>>> >> >>> > >> was a
>>> >> >>> > >> valid strat.
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >> On 21 Feb 2014 16:21, "lindsey kiviets" <
>>> lindseyak@xxxxxxxxxxx>
>>> >> >>> > >> wrote:
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >> I think ff has moved away frm i90 gear, and gone the dungeon
>>> >> >>> > >> loot
>>> >> >>> > >> way. I can
>>> >> >>> > >> only get better armor by killing all ex primals. Or doing
>>> coil.
>>> >> Btw
>>> >> >>> > >> how far
>>> >> >>> > >> is the FC in financing the house.
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >> ________________________________
>>> >> >>> > >> Date: Fri, 21 Feb 2014 13:04:57 +0200
>>> >> >>> > >> Subject: Re: hi
>>> >> >>> > >> From: ilitirit@xxxxxxxxx
>>> >> >>> > >> To: cpt-fgc@xxxxxxxxxxxxx
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >> They're removing the weekly Myth cap in FFXIV 2.2
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >> @LB
>>> >> >>> > >> Told you Magi was good. Any anime that follows the "Power
>>> Level
>>> >> >>> > >> Loop"* is
>>> >> >>> > >> bound to be interesting at least.
>>> >> >>> > >> (*I made that up, but I'm sure there's a TV Trope entry for
>>> it)
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >> "Wow, this dude is really strong! He can defeat anyone!!"
>>> >> >>> > >> 5 episodes later
>>> >> >>> > >> "WTF! This opponent is even stronger! Power Level 9000! Must
>>> >> >>> > >> train
>>> >> >>> > >> harder!"
>>> >> >>> > >> 5 episodes later
>>> >> >>> > >> "WTF!!! This opponent is even stronger!! Power Level 90000!!
>>> >> >>> > >> Must
>>> >> >>> > >> train
>>> >> >>> > >> harder!!"
>>> >> >>> > >> 5 episodes later
>>> >> >>> > >> "WTF!!!! This opponent is even stronger!!! Power Level
>>> 900000!!!
>>> >> >>> > >> Must
>>> >> >>> > >> train harder!!!"
>>> >> >>> > >> 5 episodes later
>>> >> >>> > >> "WTF!!!!! This opponent is even stronger!!!! Power Level
>>> >> 900000!!!!
>>> >> >>> > >> Must
>>> >> >>> > >> train harder!!!!"
>>> >> >>> > >> ....
>>> >> >>> > >> Episode 50
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >>
>>> >>
>>> "̴̹̮̔͝W̪̝̥͔͖̜͕͉͆̏̊̓̂̅T̑͒҉̹̦̤̳̱͚F̣̼̺̆̎ͥ̓̈́̀͘!̖̩̙͙͓͍͙̋́̅͋̂ͬͩͅ!̯̪̀̌ͨ̉̎͗̐͘!̷̬̥̱̳͉̖̿͊̿ͨ̊̒͑ͣ!̭̙͙͇̝̻̓͐͛!̴͍̦̝̊͌ͧ!ͬ҉҉͎͇̘̞̖̣
>>> >> >>> > >> ̙̩̗͓͖̞̞̮̇ͪ̽ͯͩͫ̿͑
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >>
>>> >> ̵̛͔͔̯̃͋̐ͬ̇ͫͨT̟͓̯̦̮͇͖ͮ͌ͣ̔̑ͫ̈ͅḣ̢̜̺͉̙͙̟i̩̹̳͈̥̠̤̱ͣ̈͋̚̕͝s͈͇̭̱̥̳̑̉͆̊ͫͯ͊̂̚͜͜
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >>
>>> >>
>>> ̷̷̫̯̹̘̺̮̺̗̙͋͗ͥ͞o̴̝͔͕̗̳͍̯͚̺͊ͬ̈ͨͤͣ͊͜p̧͎̞̬̳̩̞̲ͮ͜p̷͎͕̠͂̔ͣo̙͍̾̑ͨ̉̂̽̏̅͝ṇ̺͉̪̿ͩͬ̀ͥ͆̌͛̍͟e̞͇̜̻̙̮̟̪̊̓ͫ͐̔͊̽͗n͇̹̫̟̯̗̿̿̇͘t̷̯͆ͥ̕
>>> >> >>> > >> ̞͎̩͋ͯ͌͐͌̾̇̈́i̡̠͈̜̖ͤͮ̀s͍̙͆̊̄͋͒͐͂̈́̀̕͠
>>> >> >>> > >> ̨̝̭̯̟̫̓̉͟͠ȇ̕͏͚̻̫v͎̠̲̬͕̫̗̲̖ͪͭ͆͡͠ë̳̮̻̪̟̫̳̘́͒̊͐̅ň͙̬̩́
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >>
>>> >>
>>> ̧̱͇̮͂ͫ͂͛̿ͅs̸̫͚̭ͮ̋̒̐̓ͫͫt̸̊̿̋̕҉̫͎̫̟ȑ͇̫̩͙̳̦̩͈͛ͪ̓̄͗̓̓o̖̼̠̭͊̌͗ͯ̾ͅn̬͚̺͖̒̏̅g͓͉̮̤̺̝͉ͪ̔̅ͪ̐͝ě̤̲̩͙̻͓̍͒̆͟ͅr̙̩̺̪̹̞̎̊̋ͯ͋͒̾̅!̷̳̠̄̒ͪ!̱̰̜̩̣̖̉͞!͉̘͓͓͔̠͙̟̊͆̚!̶̼̜̜͓̹̙̭̫̲̔ͪ͜!̛̣͎͔͈̦̪̗͍ͭ̿͋̒!̙͓̳̞̭͛̏ͫ̈́̇̐̋ͣ
>>> >> >>> > >> ̵̼̬̥̘͍͓͖̜̒͗̇̀̀ͤ̆
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >>
>>> >>
>>> ̢̧̯̬̺͔ͫͧ̄̉̀̋̆P̢̡̘͖̬͕̙͚̥ͫ̅̃̄̃ͤȯ̷͐͂ͣ̉ͪ̚҉͎̘͉̥̩̤w͌̈͊ͣ̌͑҉̴͙̣͍̙͔͈͠e̻̬̻͉̻̩̘ͬ͑ͩ̅ͫ̾ͬͦ͜͝ṟ̦̞̮̹͎̣̾ͬ̇̐ͥͦ̒͘
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >>
>>> >>
>>> ̇ͮ̋͏҉̪̺L̷̖̹͓̤͇͎͂͊̌̉̂̄̃ͮ̽eͩ͒̉ͧ̔̅̈́͋͠͏͉̰v̧̢͙͍̞̟̙̮ͪͯ̒̈̉ͫͅe̶̸͈̳̒̒́̆͐̍́ͪ̃̀l̹̝̮̞͍̫̟͖ͦ̔̍̅͆ͫ
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >>
>>> >>
>>> ̙̝̭̔̔̓͗̈̀͠9̴̛̤ͯ͒̕0͙͉͙̺̟͎ͣ0̜̤̓̃͐̾͌̋ͮ̍0̡̮̖̳͇̿̎͗0̧̲̣̫̑̒̏́!̵̵͇̼͇͆͛͊̉!̤̝̰̯͓̋̌͌͌̅̍̾͞!̘̞̪̰̥͖͚ͤ́̀!̨͖̲̳͎̟̑̏͗̉̽ͤ!̵̛̻̞̜͋̆̎ͨ̀!̲͚̟̜̃͛ͧ͝
>>> >> >>> > >> ̖̖̫̻̖͂̈́́
>>> >> >>> > >>
>>> ̴͖͇̭͍͎̲̯̈́Ṁ̧̱̯̝̤͕̜̩̈́̋ͨ͠u̷̷̲͕̰̓ͨ̑̇̉ͥ͊̇̚͢s̨̺̙̩̪̹̹̘̞͂ͪ̅ͧ́t̠͎̃̉ͣ́̆̂̌͜͝
>>> >> >>> > >> ̷̲̫͉̲̉͆̿ͩͮͥt̢̠̭̪̦̾r̵̨ͬ̌̅ͪ̅̾҉̠̻ą̧̾ͪ͂̈̄ͬ̑̈̚ͅi̴̸̳ͫ̌̕n̢̳̭ͦ̽͞
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >>
>>> >>
>>> ͣͬ͞͏̨̣̮͕͖͓̫̙h̦̱̫͙͍̮͙ͤ̋ͅa̴̡͇͉̼̐̐ͫ̆ͪ͒ͅr̍ͤ҉͖̩̥͉̜͡d̸̛̥̻̻ͭ͆̔͊̌̅̏ę̪̰̣̲̩̔̇́̄ͅr̪̣̭ͧ̀̉͒̑̍̀͝͡ͅ!̴͎̳̙̰͍͍̠̈͠ͅ!̢̱̫̱̖̬̜̬͛ͨͮ̅ͯ!̧̗̙̠̮͆ͪ͊͜ͅ!̩̼̠̻̲͊̓̾̎̀͟!̧̯̖͓̮̰̲͚̺̠ͨͯͧ̈͆̚̚!̶͍̲̟͇͕̙̝͍̎̌͑̍̎ͨ͗ͧ̑͞"̡̦̬͕̰̘̝͓̱̄ͫ́
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > >>
>>> >> >>> > ��z˛���m�m��^ �^N�' (!�)� ��
>>> >> >>> > ���x��f��)�+-��i��0���zX���+��b��ܦ�
>>> >> >>
>>> >> >>
>>> >> >
>>> >>
>>> >
>>>
>>
>
  • Follow-Ups:

Other related posts: