[etni]

Hi,
Does anyone know where one can find book reviews to practice?
Thanks ,
Ita Tzur

----------------------------------------------- 
** Etni homepage - http://www.etni.org 
** for help - ask@xxxxxxxx **
** to post to this list - etni@xxxxxxxxxxxxx **
-----------------------------------------------

Other related posts: