[etni]

  • From: Avi Tzur <tzuravi@xxxxxxxxx>
  • To: etni@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 13 Dec 2010 10:13:51 +0200

Hi,
Does anyone know where one can find book reviews to practice?
Thanks ,
Ita Tzur

----------------------------------------------- 
** Etni homepage - http://www.etni.org 
** for help - ask@xxxxxxxx **
** to post to this list - etni@xxxxxxxxxxxxx **
-----------------------------------------------

Other related posts: