[openhw-trento] Serata Open Hardware

  • From: Giuseppe Tamanini <bepitama@xxxxxx>
  • To: Open Hardware Trento <openhw-trento@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 8 Feb 2016 23:29:58 +0100

Vi aspetto domani. Io porto l'orologio:
https://www.youtube.com/watch?v=xVx-i1XULAU

Giuseppe

Other related posts: