[nn77] Về: [nn77] Re: Moi du dam cuoi !

  • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 10 Feb 2009 18:07:03 -0800 (PST)

Hiện tại tôi có 3 ứng viên cho Ô. 2 sinh 84: 1 E đang làm gì đó của bọn kiểm 
toán Quốc tế, ngon, thu nhập khoảng 10tr/tháng. E nữa đang làm tại viện huyết 
học trung ương, duyên, nhìn được. Nói chung đều ổn cả. Thích E nào thì bố trí. 
Cần xem mặt thì đến tôi cho xem ảnh (có thể Ô gặp rồi mà ko nhớ). Còn 1 ứng 
viên quan trọng ở ngay trường ĐHNN1 ấy. E này thì gia đình cơ bản, có cá tính, 
đang làm giáo viên, nhưng mừ 7x. Hy vọng Ô biết. E Hà Chí ấy 
________________________________
Từ: vns-vuduythinh <vuduythinh@xxxxxxxxxx>
Đến: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
Gửi ngày: Thứ Tư, 11 tháng 2, 2009 8:21:03
Chủ đề: [nn77] Re: Moi du dam cuoi !

Tôi d?o này ch?ng có tiêu chí gì c?, ông nào có em nào 8x gi?i thi?u d? tôi còn 
th?c t?p m?y kinh nghi?m c?a các ông ch?, hêhhe.

--------------------------------------------------
Vu Duy Thinh (Mr)
Telecom Department - VINASAT center/VTI
Tel: (+84.4).787.5521 (ext 124)
Fax: (+84.4).787.5947
Mobile: (+84).91.217.0699
Email: vuduythinh@xxxxxxxxxx
--------------------------------------------------
Text encoding: Unicode UTF-8
--------------------------------------------------

________________________________

From: nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx on behalf of Qu?nh Nguy?n
Sent: Tue 2/10/2009 11:51 PM
To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [nn77] Re: Moi du dam cuoi !


Hihi,

Lâu lâu m?i có du?c m?t cái th?t (thread) xôm t? th? này, anh ch? em bàn tán 
nhi?u thì m?i máu ch?...

D?ng l?i, sau không có th?t nào hay n?a l?i d? m?c ra thì bu?n ch?t du?c.....
Vào 21:32 Ngày 10 tháng 2 nam 2009, Ha Nguyen <ha2327@xxxxxxxxx> dã vi?t:


    Xin cac bo. "Bo tuc giao duc" thi lam voi nhau nhe, dung reply cho ca 
nhom... Met qua!!!!!!


      Đặt ngay địa chỉ email mới!
Lấy ngay địa chỉ email bạn từng muốn có trước khi có người khác nhanh tay hơn!
http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/vn/

Other related posts: