[nn77] Re: Moi du dam cuoi !

  • From: "vns-vuduythinh" <vuduythinh@xxxxxxxxxx>
  • To: <nn-77@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 11 Feb 2009 08:21:03 +0700

Tôi d?o này ch?ng có tiêu chí gì c?, ông nào có em nào 8x gi?i thi?u d? tôi còn 
th?c t?p m?y kinh nghi?m c?a các ông ch?, hêhhe.
 
--------------------------------------------------
Vu Duy Thinh (Mr)
Telecom Department - VINASAT center/VTI
Tel: (+84.4).787.5521 (ext 124)
Fax: (+84.4).787.5947
Mobile: (+84).91.217.0699
Email: vuduythinh@xxxxxxxxxx
--------------------------------------------------
Text encoding: Unicode UTF-8
--------------------------------------------------

________________________________

From: nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx on behalf of Qu?nh Nguy?n
Sent: Tue 2/10/2009 11:51 PM
To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [nn77] Re: Moi du dam cuoi !


Hihi,

Lâu lâu m?i có du?c m?t cái th?t (thread) xôm t? th? này, anh ch? em bàn tán 
nhi?u thì m?i máu ch?...

D?ng l?i, sau không có th?t nào hay n?a l?i d? m?c ra thì bu?n ch?t du?c.....




Vào 21:32 Ngày 10 tháng 2 nam 2009, Ha Nguyen <ha2327@xxxxxxxxx> dã vi?t:


        Xin cac bo. "Bo tuc giao duc" thi lam voi nhau nhe, dung reply cho ca 
nhom... Met qua!!!!!!


Other related posts: