[nn77] Về: [nn77] Re: Moi du dam cuoi !

  • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 10 Feb 2009 06:30:31 -0800 (PST)

ah lại quên. Này cái thằng con nhà Quý. Bạn bè giúp đỡ nhau nhiệt tình, cụ tỉ, 
ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu thế mà mày lại bảo là truyện khiêu dâm. Thế mày thử 
hướng dẫn xem có khiêu dâm ko??? Đúng là thằng con nhà Quý, dâm đầy bụng. Vớ 
vỉn.      Hỗ trợ Tìm kiếm nay đã có trên Yahoo! Thanh công cụ. Tải ngay.
http://vn.toolbar.yahoo.com/

Other related posts: