[nn77] Re: V?: Re: Moi du dam cuoi !

  • From: "vns-vuduythinh" <vuduythinh@xxxxxxxxxx>
  • To: <nn-77@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 11 Feb 2009 16:10:42 +0700

 
Ok. Thank you ông H?i nhá.
--------------------------------------------------
Vu Duy Thinh (Mr)
Telecom Department - VINASAT center/VTI
Tel: (+84.4).787.5521 (ext 124)
Fax: (+84.4).787.5947
Mobile: (+84).91.217.0699
Email: vuduythinh@xxxxxxxxxx
--------------------------------------------------
Text encoding: Unicode UTF-8
--------------------------------------------------

________________________________

From: nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx on behalf of Cao Minh Hai
Sent: Wed 2/11/2009 9:07 AM
To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [nn77] V?: [nn77] Re: Moi du dam cuoi !


Hi?n t?i tôi có 3 ?ng viên cho Ô. 2 sinh 84: 1 E dang làm gì dó c?a b?n ki?m 
toán Qu?c t?, ngon, thu nh?p kho?ng 10tr/tháng. E n?a dang làm t?i vi?n huy?t 
h?c trung uong, duyên, nhìn du?c. Nói chung d?u ?n c?. Thích E nào thì b? trí. 
C?n xem m?t thì d?n tôi cho xem ?nh (có th? Ô g?p r?i mà ko nh?). Còn 1 ?ng 
viên quan tr?ng ? ngay tru?ng DHNN1 ?y. E này thì gia dình co b?n, có cá tính, 
dang làm giáo viên, nhung m? 7x. Hy v?ng Ô bi?t. E Hà Chí ?y 


________________________________

T?: vns-vuduythinh <vuduythinh@xxxxxxxxxx>
D?n: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
G?i ngày: Th? Tu, 11 tháng 2, 2009 8:21:03
Ch? d?: [nn77] Re: Moi du dam cuoi !

Tôi d?o này ch?ng có tiêu chí gì c?, ông nào có em nào 8x gi?i thi?u d? tôi còn 
th?c t?p m?y kinh nghi?m c?a các ông ch?, hêhhe.

--------------------------------------------------
Vu Duy Thinh (Mr)
Telecom Department - VINASAT center/VTI
Tel: (+84.4).787.5521 (ext 124)
Fax: (+84.4).787.5947
Mobile: (+84).91.217.0699
Email: vuduythinh@xxxxxxxxxx
--------------------------------------------------
Text encoding: Unicode UTF-8
--------------------------------------------------

________________________________

From: nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx on behalf of Qu?nh Nguy?n
Sent: Tue 2/10/2009 11:51 PM
To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [nn77] Re: Moi du dam cuoi !


Hihi,

Lâu lâu m?i có du?c m?t cái th?t (thread) xôm t? th? này, anh ch? em bàn tán 
nhi?u thì m?i máu ch?...

D?ng l?i, sau không có th?t nào hay n?a l?i d? m?c ra thì bu?n ch?t du?c.....
Vào 21:32 Ngày 10 tháng 2 nam 2009, Ha Nguyen <ha2327@xxxxxxxxx> dã vi?t:


    Xin cac bo. "Bo tuc giao duc" thi lam voi nhau nhe, dung reply cho ca 
nhom... Met qua!!!!!!
________________________________

Tìm nghe nh?ng ca khúc m?i nh?t? Hãy vào Yahoo! Vi?t Nam Music. 
<http://sg.rd.yahoo.com/vn/music/mail/signature/*http://vn.music.yahoo.com> 

Other related posts:

  • » [nn77] Re: V?: Re: Moi du dam cuoi ! - vns-vuduythinh