[nn77] Re: Con trai Hoang Tuan

  • From: Hoang Tuan <hoangtuan010105@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 27 Jul 2005 18:27:44 -0700 (PDT)

Ông Tu&#7845;n Anh u&#7889;ng s&#7919;a t&#432;&#417;i mãi mà tôi có th&#7845;y 
lên cân nào &#273;âu. Mà ông yên tâm &#273;i, khi nào ông v&#7873; tôi cho ông 
th&#7845;y cái gi&#7889;ng b&#7889; nó nh&#7845;t, he he... 


anhanh@xxxxxxxxx wrote:
Toi nghi nhin mai ma khong thay con ong Tuan giong ong nao o lop minh, ma dac 
biet la giong "bo" no la ong Tuan thi chang thay co net nao ca. 
Tuan hang ngay uong sua tuoi da len duoc kg nao chua?__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

Other related posts: