[nn77] Re: Con trai Hoang Tuan

 • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Sat, 23 Jul 2005 15:57:38 +0700 (ICT)

D.me, chung may cu dung fone tieng Viet ong dung DT
lam sao ma doc dc?
--- nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx
<hoangtuan010105@xxxxxxxxx> wrote:
> á»?i giá»?i Æ¡i ... ha ha ha..
> Tôi chá»? lo cho ông xuất hết Ä?i Ä?âu rá»?i,
Ä?ến khi Ä?ẻ lại chẳng thấy Ä?âu mà chá»?
còn toàn "v�t gi�i" thôi..... He he he
> �ng mau mà sản xuất coi nhé.........
> 
> thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx> wrote:
> Ã?I giÆ¡Ì?i Æ¡i.....sôÌ? mệnh rôÌ?i...tôi
toaÌ?n con trai thôi...maÌ? tôi
> thiÌ? không thiÌ?ch noÌ? kêÌ?t hôn Ä?ôÌ?ng
giÆ¡Ì?i.....ông thông
> caÌ?m....hehehehe
> 
> 
>        
> ---------------------------------
> Start your day with Yahoo! - make it your home page
        
__________________________________ 
Yahoo! Mail for Mobile 
Take Yahoo! Mail with you! Check email on your mobile phone. 
http://mobile.yahoo.com/learn/mail 

Other related posts: