[nn77] Tin mái, tin mái ÄÃy. Hot nhát trong nÄm 2005

 • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Mon, 1 Aug 2005 11:24:57 +0700 (ICT)

Theo tin mái nhát tá thÃng tán xà trÆáng Äái Hác NÃng 
Nghiáp I, mát quá bom tán ÄÃ lái tiáp tác rÆi xuáng nhÃm 
dÃn cÆ NN77. Thá phám khÃng ai khÃc là tÃn kháng bá quác tá 
Trung KiÃn. Äiáu ÄÃng nÃi á ÄÃy là mác dà Äà biát sá nguy 
hiám cáa tÃn nÃy, nhÆng nháng thÃnh viÃn trong nhÃm NN77 ván bá 
dá dá và bá bom nhÆ thÆáng. ÄÃy là lán thá n tÃn Trung KiÃn 
tián hÃnh kháng bá thÃnh cÃng mát cÃch hoÃn háo theo 1 kách 
bán ko ai cà thá nghÄ ra. (bà toÃn thÃn, bánh nan y hát thuác 
cháa)
Äá thát chát lái an ninh trong khu vác nhÃm, cÅng nhÆ trÃnh 
ÄÆác nháng tán thát vá mát thái gian, vát chát và Äác 
biát là nÆron thán kinh cáa nhÃm NN77. TÃi Äá nghá xÃy dáng 
mát chá tÃi sá phát riÃng cho tháng cha nÃy, Äá nghá anh 
chá em (Äát nÃy phái lÃi cá chá em vÃo) cho biát chá tÃi 
thá nÃo là háp lÃ???
Ko cà gà thay Äái, cuái tuán nÃy tÃi vá, sang tuán rái rÃi 
lÃm vÃi các bia hÆi nhÃ. Cà gà tÃi sá ÄT sau.
ah, Tuán khÃo! CÃ mua O2 náa ko? Con O2 XDA II thÆáng (hÃng mái 
cong cáa chÃu Ãu già 320 euro (hoác 230 euro, ko nhá rÃ), cà hiáu 
là Qtek 2020. O2 nà cà 2 thÆÆng hiáu O2 và Qtek) náu mua mail sám 
Äá nhá mua bÃn HÃ Lan.        
---------------------------------
Bán cà sá dáng Yahoo! khÃng?
Hián nay cà 1GB dung lÆáng lÆu trá
http://vn.mail.yahoo.com/

Other related posts: