[nn77] Re: [nn77] Vá là cáa nợ hay là Ãnh hÃo quang????????

 • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Sun, 31 Jul 2005 12:39:31 +0700 (ICT)

MÃy nhá mang comdom vá lÃm quà cho anh em, (nhá cáa tao là min f35 
nhÃ). MÃy vá 20/9 hÆi láp láng, nhÆng á nhà ÄÆác máy hÃm? 
Náu á tám cuái thÃng 9 thà tát, tao sá vá.

        
---------------------------------
Bán cà sá dáng Yahoo! khÃng?
Mát mái và thÆ rÃc? Yahoo! ThÆ cà tÃnh nÄng báo vá cháng thÆ 
rÃc tát nhát trÃn máng
http://vn.mail.yahoo.com/

Other related posts: