[nn77] Re: Tin má»?i, tin má»?i Ä?ây. Hot nhất trong nÄ?m 2005

  • From: Hoang Tuan <hoangtuan010105@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 31 Jul 2005 21:49:32 -0700 (PDT)

Ha ha...
Tôi thấy ý ông Hải cÅ©ng Ä?ược Ä?ó
Cứ phạt thật nặng Ä?á»? còn làm gÆ°Æ¡ng ...
Mà nên chú tr�ng phạt v� tài chính...
Có lẽ là phải Ä?óng góp quỹ NN77, ai bá»? phạt thì ná»?p vô Ä?ó, 
rá»?i anh em lấy tiá»?n Ä?ó Ä?i xài nhá»?
Thủ quỹ thì không cần, mà ch� cần ghi nh� vào mailist là 
phạt bao nhiêu thôi, r�i cứ thế khấu từ sau.
Còn vụ O2 của ông Hải có hàng nào rẻ thì chÆ¡i chứ Ä?ắt 
không chÆ¡i Ä?âu. 
230 thì Ä?ược chứ 320 thì chào.. he he..
Cuá»?i tuần này gặp nhau Ä?i, tôi Ä?ang á»? Hà Ná»?i.
Hoàng Tuấn.

Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx> wrote:
Theo tin má»?i nhất từ thông tấn xã trÆ°á»?ng Ä?ại Há»?c Nông 
Nghiá»?p I, má»?t quả bom tấn Ä?ã lại tiếp tục rÆ¡i xuá»?ng nhóm 
dân cư NN77. Thủ phạm không ai khác là tên khủng b� qu�c tế 
Trung Kiên. Ä?iá»?u Ä?áng nói á»? Ä?ây là mặc dù Ä?ã biết sá»± nguy 
hi�m của tên này, nhưng những thành viên trong nhóm NN77 vẫn b� 
dụ dá»? và bá»? bom nhÆ° thÆ°á»?ng. Ä?ây là lần thứ n tên Trung Kiên 
tiến hành khủng b� thành công m�t cách hoàn hảo theo 1 k�ch 
bản ko ai có th� nghĩ ra. (bó toàn thân, b�nh nan y hết thu�c 
chữa)
Ä?á»? thắt chặt lại an ninh trong khu vá»±c nhóm, cÅ©ng nhÆ° tránh 
Ä?ược những tá»?n thất vá»? mặt thá»?i gian, vật chất và Ä?ặc 
biá»?t là nÆ¡ron thần kinh của nhóm NN77. Tôi Ä?á»? nghá»? xây dá»±ng 
má»?t chế tài sá»­ phạt riêng cho thằng cha này, Ä?á»? nghá»? anh 
chá»? em (Ä?ợt này phải lôi cả chá»? em vào) cho biết chế tài 
thế nào là hợp lý???
Ko có gì thay Ä?á»?i, cuá»?i tuần này tôi vá»?, sang tuần rá»?i rãi 
làm vài cá»?c bia hÆ¡i nhé. Có gì tôi sẽ Ä?T sau.
ah, Tuấn khèo! Có mua O2 nữa ko? Con O2 XDA II thư�ng (hàng m�i 
cong của châu �u giá 320 euro (hoặc 230 euro, ko nh� rõ), có hi�u 
là Qtek 2020. O2 nó có 2 thương hi�u O2 và Qtek) nếu mua mail s�m 
Ä?á»? nhá»? mua bên Hà Lan.
---------------------------------
Bạn có sử dụng Yahoo! không?
Hi�n nay có 1GB dung lượng lưu trữ
http://vn.mail.yahoo.com/
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

Other related posts: