[nn77] Vá là cáa ná hay là Ãnh hÃo quang????????

 • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Thu, 28 Jul 2005 15:56:37 +0700 (ICT)

Cuác Äái thát chÃn chát. Máy tháng láy vá rái cá ván 
cho anh em xem láp gia ÄÃnh cà thà vá hÆn ko? ÄÆác gÃ? Mát gÃ? 
Chá sáng thá nÃy thát nhát nháo. Mát lÅ ÄiÃn.

        
---------------------------------
Bán cà sá dáng Yahoo! khÃng?
Hián nay cà 1GB dung lÆáng lÆu trá
http://vn.mail.yahoo.com/

Other related posts:

 • » [nn77] Vá là cáa ná hay là Ãnh hÃo quang????????