[nn77] Re: Con trai Hoang Tuan

 • From: Hoang Tuan <hoangtuan010105@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Fri, 22 Jul 2005 17:28:27 -0700 (PDT)

á»?i giá»?i Æ¡i ... ha ha ha..
Tôi chá»? lo cho ông xuất hết Ä?i Ä?âu rá»?i, Ä?ến khi Ä?ẻ lại 
chẳng thấy Ä?âu mà chá»? còn toàn "vá»?t giá»?i" thôi..... He he he
�ng mau mà sản xuất coi nhé.........

thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx> wrote:
Ã?I giÆ¡Ì?i Æ¡i.....sôÌ? mệnh rôÌ?i...tôi toaÌ?n con trai thôi...maÌ? 
tôi
thiÌ? không thiÌ?ch noÌ? kêÌ?t hôn Ä?ôÌ?ng giÆ¡Ì?i.....ông thông
caÌ?m....hehehehe


        
---------------------------------
 Start your day with Yahoo! - make it your home page 

Other related posts: