[nn77] Re: Con trai Hoang Tuan

  • From: thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 22 Jul 2005 14:56:51 +0900

ÃI giÆÌi Æi.....sÃÌ mÃÌnh rÃÌi...tÃi toaÌn con trai thÃi...maÌ 
tÃi
thiÌ khÃng thiÌch noÌ kÃÌt hÃn ÄÃÌng giÆÌi.....Ãng thÃng
caÌm....hehehehe

Other related posts: