[nn77] Chieu 3/9 lam gi day

  • From: Hoang Tuan <hoangtuan010105@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 23 Aug 2005 03:07:44 -0700 (PDT)

Cac dong chi cho y kien gap nhau ngay 3/9 (Chieu thu 7) nhe.

thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx> wrote:mâÌ?y thÄ?Ì?ng naÌ?y bây giÆ¡Ì? Ä?n 
noÌ?i chÄ?Ì?ng giÆ°Ì? yÌ? giÆ°Ì? tÆ°Ì? giÌ? caÌ?...
thoÌ?a naÌ?o chÄ?Ì?ng thâÌ?y meÌ£ naÌ?o giaÌ?m moÌ? lên maÌ£ng chÆ¡i caÌ?....
Xin thông baÌ?o vÆ¡Ì?i toaÌ?n thêÌ? anh chiÌ£ em liÌ£ch vêÌ? Vn cuÌ?a tôi'
ngaÌ?y 22 thaÌ?ng 9 rÆ¡Ì?i Nhật bôÌ?n, tôÌ?i hôm Ä?âÌ?y chÆ¡i taÌ£i 
HÃ?Ì?ng kông 1 Ä?êm
ngaÌ?y 23..... 10h30 vêÌ? Ä?êÌ?n Nội BaÌ?i (BaÌ?c naÌ?o coÌ? ôtô nêÌ?u 
thoaÌ?i
maÌ?i thiÌ? laÌ?m Æ¡n gÄ?Ì£p nhau trên Nội BaÌ?i hehehehhe)))))
ngaÌ?y 24...... chÄ?Ì?c laÌ? bận rôÌ?i cÆ°Æ¡Ì?i ông anh trai
.......
ngaÌ?y 1 thaÌ?ng 10 cÆ°Æ¡Ì?i anh trai taÌ£i quê nêÌ?u baÌ?c naÌ?o coÌ? thÆ¡Ì?i
gian xiÌ?n mÆ¡Ì?i vêÌ? Ä?n chÆ¡i nhaÌ?y muÌ?a...
ngaÌ?y 2 byebye Vn
vậy xin caÌ?c baÌ?c chuÌ? tâm vaÌ? giaÌ?nh 1 ngaÌ?y Ä?êÌ? anh em gÄ?Ì£p 
mÄ?Ì£t
thÆ¡Ì?i gian iÌ?t maÌ? laÌ£i coÌ?n chaÌ£y nhanh nÆ°Ì?a heheheh....Ä?Æ°Ì?ng 
khuÌ?ng
bôÌ? nhau nheÌ?...


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

Other related posts: