[nn77] Re: Chieu 3/9 lam gi day

  • From: thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 31 Aug 2005 16:59:21 +0900

Ãng TuÃÌn aÌ, daÌo naÌy chÄÌng coÌ ma naÌo moÌ lÃn trÃn naÌy 
ÄÃu.... Ãng 
goÌi ÄiÃÌn cho chuÌng noÌ Äi... chÄÌc boÌn naÌy loÌmoÌ Äi kiÃÌm 
tiÃÌn bao 
gaÌi hÃÌt rÃÌi... thÃi chuÌc Ãng tÆÌ vui veÌ nheÌ... aÌ maÌ coÌ 
thÃng tin 
mÃÌy con maÌy tiÌnh cuÌ giaÌ reÌ.... bÃÌ naÌo cÃÌn duÌng thiÌ 
baÌo mÃÌt 
tiÃÌng em mua cho
Bye nheÌ
LÃn 10 lÃÌn mÆÌi ÄoÌc ÄÆÆÌc 1 tin
chaÌn ÄÃÌch theÌm lÃn ÄÃy nÆÌa

Other related posts: