[nn77] Re: Chieu 3/9 lam gi day

  • From: Hoang Tuan <hoangtuan010105@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 31 Aug 2005 03:23:52 -0700 (PDT)

�ng sắp v� r�i hả, có cái gì hay khong nh�, mà phải rẻ thôi.
Máy tính thì loại nào? 
�ng nh� mang bóng bay v� cho anh em chơi nhé
tui Ä?ang chá»? ông Ä?ây.

thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx> wrote:
Ã?ng TuâÌ?n aÌ?, daÌ£o naÌ?y chÄ?Ì?ng coÌ? ma naÌ?o moÌ? lên trên naÌ?y 
Ä?âu.... Ã?ng goÌ£i Ä?iện cho chuÌ?ng noÌ? Ä?i... chÄ?Ì?c boÌ£n naÌ?y 
loÌ£moÌ£ Ä?i kiêÌ?m tiêÌ?n bao gaÌ?i hêÌ?t rôÌ?i... thôi chuÌ?c ông tÆ°Ì£ 
vui veÌ? nheÌ?... aÌ? maÌ? coÌ? thông tin mâÌ?y con maÌ?y tiÌ?nh cuÌ? giaÌ? 
reÌ?.... bôÌ? naÌ?o câÌ?n duÌ?ng thiÌ? baÌ?o một tiêÌ?ng em mua cho
Bye nheÌ?
Lên 10 lâÌ?n mÆ¡Ì?i Ä?oÌ£c Ä?Æ°Æ¡Ì£c 1 tin
chaÌ?n Ä?êÌ?ch theÌ?m lên Ä?ây nÆ°Ì?a


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

Other related posts: