[nn77] Re: Chieu 3/9 lam gi day

 • From: Hoang Tuan <hoangtuan010105@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Mon, 12 Sep 2005 00:52:23 -0700 (PDT)

Ong Vinh oi, may xach tay re la bao nhieu tien vay
co con nao duoi 5 trieu thi mua toi 1 con nhe
co gi thong tin lai nhe, toi dang can 1 con may de lam chut viec
NHT

thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx> wrote:
Ã?ng TuâÌ?n aÌ?, daÌ£o naÌ?y chÄ?Ì?ng coÌ? ma naÌ?o moÌ? lên trên naÌ?y 
Ä?âu.... Ã?ng goÌ£i Ä?iện cho chuÌ?ng noÌ? Ä?i... chÄ?Ì?c boÌ£n naÌ?y 
loÌ£moÌ£ Ä?i kiêÌ?m tiêÌ?n bao gaÌ?i hêÌ?t rôÌ?i... thôi chuÌ?c ông tÆ°Ì£ 
vui veÌ? nheÌ?... aÌ? maÌ? coÌ? thông tin mâÌ?y con maÌ?y tiÌ?nh cuÌ? giaÌ? 
reÌ?.... bôÌ? naÌ?o câÌ?n duÌ?ng thiÌ? baÌ?o một tiêÌ?ng em mua cho
Bye nheÌ?
Lên 10 lâÌ?n mÆ¡Ì?i Ä?oÌ£c Ä?Æ°Æ¡Ì£c 1 tin
chaÌ?n Ä?êÌ?ch theÌ?m lên Ä?ây nÆ°Ì?a


        
---------------------------------
Yahoo! for Good
 Click here to donate to the Hurricane Katrina relief effort. 

Other related posts: