[nn77] Re: Chieu 3/9 lam gi day

  • From: thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 15 Sep 2005 06:17:43 +0900

ChÃo cÃc bán....
CÃc bán Äang lÃm gi váy????
Thái tiát Viát Nam bÃy giá ra sao???
cà cÃn nÃng lám khÃng???
Náu nÃng mái cÃc bán mua mÅ da xán hÃng Made in USA, già thi phai 
chÄng thoi 
100$...
Xin mái xem hÃng...
hehehehe
ChÆi di cÃc bán Æi!!!!!

Attachment: 35285.jpg
Description: JPEG image

Other related posts: