[nn77] Re: Chieu 3/9 lam gi day

  • From: <anhanh@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 1 Sep 2005 9:37:14 +0700

Thang Vinh cho chet bao gio thi ve day. Luc nao ve vao SG choi mot chuyen cho 
da di. O trong nay chan qua, deo co thang ban vang nao ru di choi hay goi DT 
ca. May tinh cu ong Vinh noi la may gi day. Ong mua ve tang moi thang 01 chiec 
di, goi la qua cong nghe cao tu Nhat Ban, the moi da. Ong Tuan vo moi sinh 
xong, chac khong lam gi duoc, buc bach qua hay sao ma thay suot ngay ho anh em 
tu tap the, co gi thi bao Vinh mang nhieu bong bay ve nha lam qua roi hai vo 
chong cung thoi.
Chuc moi nguoi vui ve may ngay nghi.
Nguyen Tuan Anh
> 
> From: thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx>
> Date: 2005/08/31 Wed PM 02:59:21 GMT+07:00
> To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
> Subject: [nn77] Re: Chieu 3/9 lam gi day
> 
> Ông Tuâ?n a?, da?o na?y ch??ng co? ma na?o mo? lên trên na?y ?âu.... Ông 
> go?i ?iê?n cho chu?ng no? ?i... ch??c bo?n na?y lo?mo? ?i kiê?m tiê?n bao 
> ga?i hê?t rô?i... thôi chu?c ông t?? vui ve? nhe?... a? ma? co? thông tin 
> mâ?y con ma?y ti?nh cu? gia? re?.... bô? na?o câ?n du?ng thi? ba?o mô?t 
> tiê?ng em mua cho
> Bye nhe?
> Lên 10 lâ?n m??i ?o?c ????c 1 tin
> cha?n ?ê?ch the?m lên ?ây n??a
> 
Ã?ng TuâÌ?n aÌ?, daÌ£o naÌ?y chÄ?Ì?ng coÌ? ma naÌ?o moÌ? lên trên naÌ?y Ä?âu.... Ã?ng goÌ£i Ä?iện cho chuÌ?ng noÌ? Ä?i... chÄ?Ì?c boÌ£n naÌ?y loÌ£moÌ£ Ä?i kiêÌ?m tiêÌ?n bao gaÌ?i hêÌ?t rôÌ?i... thôi chuÌ?c ông tÆ°Ì£ vui veÌ? nheÌ?... aÌ? maÌ? coÌ? thông tin mâÌ?y con maÌ?y tiÌ?nh cuÌ? giaÌ? reÌ?.... bôÌ? naÌ?o câÌ?n duÌ?ng thiÌ? baÌ?o một tiêÌ?ng em mua cho
Bye nheÌ?
Lên 10 lâÌ?n mÆ¡Ì?i Ä?oÌ£c Ä?Æ°Æ¡Ì£c 1 tin
chaÌ?n Ä?êÌ?ch theÌ?m lên Ä?ây nÆ°Ì?a

Other related posts: