[nn77] Re: [nn77] Re: VÃÂÂ ViÃÂâc: Hop di

  • From: thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 6 Aug 2005 13:48:41 +0900

mÃÌy thÄÌng naÌy bÃy giÆÌ Än noÌi chÄÌng giÆÌ yÌ giÆÌ tÆÌ 
giÌ caÌ...
thoÌa naÌo chÄÌng thÃÌy meÌ naÌo giaÌm moÌ lÃn maÌng chÆi caÌ....
Xin thÃng baÌo vÆÌi toaÌn thÃÌ anh chiÌ em liÌch vÃÌ Vn cuÌa tÃi'
ngaÌy 22 thaÌng 9 rÆÌi NhÃÌt bÃÌn, tÃÌi hÃm ÄÃÌy chÆi taÌi 
HÃÌng kÃng 1 ÄÃm
ngaÌy 23..... 10h30 vÃÌ ÄÃÌn NÃÌi BaÌi (BaÌc naÌo coÌ Ãtà nÃÌu 
thoaÌi
maÌi thiÌ laÌm Æn gÄÌp nhau trÃn NÃÌi BaÌi hehehehhe)))))
ngaÌy 24...... chÄÌc laÌ bÃÌn rÃÌi cÆÆÌi Ãng anh trai
.......
ngaÌy 1 thaÌng 10  cÆÆÌi anh trai taÌi quà  nÃÌu baÌc naÌo coÌ 
thÆÌi
gian xiÌn mÆÌi vÃÌ Än chÆi nhaÌy muÌa...
ngaÌy 2 byebye Vn
vÃÌy xin caÌc baÌc chuÌ tÃm vaÌ giaÌnh 1 ngaÌy ÄÃÌ anh em gÄÌp 
mÄÌt
thÆÌi gian iÌt maÌ laÌi coÌn chaÌy nhanh nÆÌa heheheh....ÄÆÌng 
khuÌng
bÃÌ nhau nheÌ...

Other related posts:

  • » [nn77] Re: [nn77] Re: VÃÂÂ ViÃÂâc: Hop di