[koita_tous] ðñüôáóç ãéá áöôåñ!

 • From: irene irene <lothianx@xxxxxxxxx>
 • To: koita_tous@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Tue, 7 Feb 2006 11:30:59 -0800 (PST)

ÅðåéäÞ ÷ñåéÜæåôáé êáé Ýíá îÝóêáóìá (êõñßùò ãéá ôïõò åí åîåôáóôéêÞ), ÐÝìðôç 
ìåôÜ ôçí ðñüâá ñáíôåâïý óôï Poquito óôï ÐáãêñÜôé, üðïõ äïõëåýåé ç ÊÝëëõ. ÊÝëëõ 
ôé ëåò, íá êïõâáëçèïýìå; ÊÜôé ìïõ åßðåò ãéá Ýíáí êáëü Dj...
 
 ÐÜñôå êáé ìåñéêÝò öùôü áðü ôçí ôåëåõôáßá ðñüâá!
 
 Õ.Ã. Ðñïò ïìÜäá ðñïãñÜììáôïò: ìðñïýìå ùóôüóï íá ìéëÞóïõìå ëßãï êáé ãéá ôï 
õëéêü ðïõ ï êáèåßò èá Ý÷åé ìáæÝøåé, ðñéí ôï îÝóêáóìá...

            
---------------------------------
 Yahoo! Mail - Helps protect you from nasty viruses.

Other related posts: