[koita_tous] Re: Åãù ðáíôùò èáðçãáéíá

 • From: irene irene <lothianx@xxxxxxxxx>
 • To: koita_tous@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Tue, 4 Apr 2006 06:34:28 -0700 (PDT)

Êé åãþ! Êáé èá ðÜù! Áíõðïìïíþ! Áí êáé äåí îÝñù áêñéâþò ôé þñá èá îåìðåñäÝøù ãéá 
íá Ýñèù.
 ¼óï ãéá óÞìåñá äåí ìðüñåóá, äõóôõ÷þò...
 ÖéëéÜ ôñåëïèßáóå!


        
---------------------------------
New Yahoo! Messenger with Voice. Call regular phones from your PC for low, low 
rates.

Other related posts: