[koita_tous] ¼÷é óÞìåñá áëëÜêÜðïôå.

 • From: Dimitris Dimopoulos <vensius@xxxxxxxxx>
 • To: koita_tous@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Mon, 17 Apr 2006 06:38:14 -0700 (PDT)

Óôïõ Äçìüðïõëïõ ôï óðßôé ôçí âäïìÜäá ôùí ðáèþí. ×áìçëüò öùôéóìüò, åóôÝô 
äéáêüóìçóç, çäïíéêÞ ìïõóéêÞ íá ÷áéäåýåé ôá êïñìéÜ ìáò... Monaco... 28 degres a 
l'ombre.
  
 ÌáèÞìáôá ôáíãêü, milongua passional, ðáëëüìåíá ÷ñþìáôá, äéÜ÷õôïò 
áéóèçóéáóìüò. Ç æùÞ âñßóêåôáé óôá Üêñá. ÐÝñá áðü ôéò êïéíùíéêÝò öüñìåò, ôá 
çèéêÜ óõìâüëáéá, ôïõò ðåæïýò äéá÷ùñéóìïýò óå ôÜîåéò, Ýèíç... öýëá.
  
 Ïé ìÝñåò ðåñíïýí, ïé åðï÷Ýò áëëÜæïõí, öåýãåéò óôï ôÝëïò êé åóý ðïõ íüìéæá ïôé 
äåí èá îå÷Üóù ðïôÝ. Ïé åéêüíåò îåèùñéÜæïõí, ôï êñáóß ÷Üíåé ôï Üñùìá ôïõ, ïé 
Üíèñùðïé êáé ôá ëïõëïýäéá... ìáñáßíïíôáé êáé ðÝöôïõí. Ìá ç öëüãá ðïõ êÜðïôå 
èÝñéåõå -ãéá äåò- áêüìá óéãïêáßåé. Êáé îÝñåéò êáëÜ ïôé ìéá ðõñêáãéÜ ÷ñåéÜæåôáé 
ìüíï ìéá óðßèá êáé ëßãï áåñÜêé. ¸ñùôáò, ðåñçöÜíåéá, öèüíïò, áðëçóôåßá êáé ìéá 
ðïíçñÞ öùíÞ íá ìïõ ëÝåé : "Èá óïõ ÷áñßóù ôï êüóìï êáé ìéáí üñåîç ðáñüìïéá 
ìåãÜëç". 
  
 Ç âäïìÜäá ôùí ðáèþí... óðßôé ìïõ... Ëßãåò ìÝñåò ðñéí ôï ðñþôï ôáîßäé óôï 
ÂïññÜ.
  
 ÅëÜôå íôõìÝíïé, åëÜôå âáììÝíïé. ÈÝëù íá èõìÜìáé ôï ëÜãíï êáé ãêñïôÝóêï 
ðñïóùðåßï óáò. ºóùò Ýôóé äåí îåèùñéÜóåôå ðïôÝ...
  
  
 
 

        
---------------------------------
How low will we go? Check out Yahoo! Messenger?s low PC-to-Phone call rates.

Other related posts: