[koita_tous] ÊáëÞ ÷ñïíéÜáááá!

 • From: irene irene <lothianx@xxxxxxxxx>
 • To: koita_tous@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Sun, 1 Jan 2006 15:40:19 -0800 (PST)

Åý÷ïìáé óå üëç ôçí ðïëõÜñéèìç, ðïëõôÜëáíôç êáé ðïëýâïõç (üðïéïò âñåé êáé Üëëá 
åðßèåôá áðü ðïëõ- êåñäßæåé óïõâëÜêé) ïìÜäá, 
 ¸íá óõíáñðáóôéêü 2006! 
 Ãéá ôïí êáèÝíá íá åßíáé üðùò ôï ó÷åäéÜæåé... áëëÜ êé áí ôïí áéöíéäéÜóåé, 
åõêáéñßá ãéá áõôïó÷åäéáóìü! ÐñïóùðéêÝò åõ÷Ýò áðü êïíôÜ óýíôïìá ;-)
 ÅéñÞíç!

        
---------------------------------
Yahoo! Photos
 Ring in the New Year with Photo Calendars. Add photos, events, holidays, 
whatever.

Other related posts: