[koita_tous] Re: ÏìÜäá ðñïãñÜììáôïò

 • From: irene irene <lothianx@xxxxxxxxx>
 • To: koita_tous@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 1 Feb 2006 15:42:09 -0800 (PST)

Áðü åìÝíá ðÜíôùò, ïê ãéá óõíÜíôçóç ïìÜäáò ðñïãñÜììáôïò áýñéï... ãéá íá äïýìå... 
cu 

Giannakakis George <ggian@xxxxxxxxxxxxxxx> wrote:       Áýñéï ìåôÜ ôçí 
ðñüâá (êáôÜ ôéò 19.30-20.00)  èá ìðïñïýóáìå íá óõíáíôçèïýìå óôçí áßèïõóá ç  
ïìÜäá ôïõ ðñïãñÜììáôïò
 ãéá íá ðïýìå êÜðïéåò áñ÷éêÝò óêÝøåéò. Äåí  áðïìÝíåé êáé ðïëýò ÷ñüíïò. 
  
 Áí äåí åéðùèåß êÜðïéá áíôßññçóç... èá ôá  ðïýìå áýñéï.
  
          
---------------------------------
Do you Yahoo!?
 With a free 1 GB, there's more in store with Yahoo! Mail.

Other related posts: