[koita_tous] ðñüóêëçóç ãéá ìáì

  • From: "zacharenia nikitaki" <zacharenia@xxxxxxxxxxx>
  • To: koita_tous@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 20 May 2006 02:06:42 +0000áýñéï çìÝñá óáââáôï åëÜôå ãéá öáãçôü óôï óðßôé ìïõ
ìåíïõ: ãåìéóôÜ (êëáóéêá)
þñá ðñïóÝëåõóçò: 3 ì.ì. ôï áñãïôåñï
ôüðïò: íÝá öïéôçôéêÞ åóôßá å.ì.ð., êôßñéï 4, 3ïò üñïöïò , óôçí êïõæéíá
ôçë. êñáôÞóåùí: 6974305543
öéëÜááááááááááááááááêéáááááá!

Other related posts: